Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2009

Πρόταση για αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος

Δωδεκάχρονη υποχρεωτική δημόσια δωρεάν παιδεία για όλους. Αν συνυπολογίσουμε και τη Νηπιακή τάξη γίνεται τότε είναι 13χρόνια. Πιο συγκεκριμένα:
  1. Δημόσια Προσχολική εκπαίδευση: Νηπιαγωγεία που να πληρούν τις προϋποθέσεις σωστής εκπ/σης σε Χώρους ευχάριστους και ελκυστικούς για τα παιδιά, χώρους χαράς και μάθησης, σε κάθε χωριό και γειτονιά, όπου είναι ανάγκη, με σεβασμό στην οικογένεια και το παιδί.
  2. Έξι χρόνια Δημοτικό.
  3. Πέντε χρόνια Γυμνάσιο.
  4. Μετά το πεντατάξιο Γυμνάσιο, υποχρεωτικά οι μαθητές θα επιλέγουν, Τεχνική κατεύθυνση η Γενική κατεύθυνση.
  5. Μετά την τρίτη Γυμνασίου, οι μαθητές κατεξαίρεση, μπορούν να επιλέξουν να συνεχίσουν στα ΕΠΑΛ. Θα γίνει ανάπτυξη στη συνέχεια.
Γιατί προτείνουμε αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος
Εκτιμούμε ότι το Λύκειο, όπως είναι σήμερα δεν εξυπηρετεί σχεδόν καθόλου τον σκοπό του και τους στόχους του. Το σύνολο των γονιών και μαθητών το έχει απαξιώσει. Οι μαθητές κατά κανόνα ενδιαφέρονται μόνο για τα μαθήματα κατεύθυνσης και αδιαφορούν παντελώς για τα άλλα. Έτσι υποβαθμίζεται η αξία των μαθημάτων γενικής παιδείας. Πολύ σοβαρό είναι το θέμα της αλληλοκάλυψης της ύλης, πχ: την ίδια φυσική που κάνουν στη Β΄ ή Γ΄ Γυμνασίου κάνουν και στην Α΄ Λυκείου.
Διερωτηθήκατε ποτέ αν οι μαθητές τεχνικών Λυκείων σήμερα ασχολούνται καθόλου με τα άλλα μαθήματα, εκτός ίσως της ειδικότητάς τους; Διαβάζει δηλαδή κανείς μαθητής φυσική χημεία ή μαθηματικά; Επιβάλλεται να αλλάξει η κατάσταση και στην τεχνική εκπαίδευση. Εκείνο που χρειάζονται στη βαθμίδα αυτή είναι σωστά, καλογραμμένα βιβλία, απλά, κατανοητά, χωρίς περιττολογίες, με πρακτικές εφαρμογές και καλά εργαστήρια, με πρακτική εξάσκηση στην επιχείρηση.
Όσοι είναι δύσπιστοι ας τολμήσουν να κάνουν την παρακάτω έρευνα
Σε ένα μάθημα, έστω την Ιστορία, ας κάνουν μια έρευνα σε πρωτοετείς φοιτητές, πόσα και ποια θυμούνται από τα 12 σχεδόν χρόνια που διδάσκονται Ιστορία. Πιστεύω ότι τα αποτελέσματα μιας τέτοιας μελέτης, θα είναι πολύ ενδιαφέροντα. Δε γνωρίζω αν έχει γίνει, αλλά πιστεύω ότι θα τους βοηθήσει να αναθεωρήσουν τις σκέψεις τους.

Πεντατάξιο Γυμνάσιο
Τι προτείνεται για το πεντατάξιο Γυμνάσιο:

Α. Να υπάρχει ενιαίο πρόγραμμα σπουδών, από την πρώτη μέχρι την πέμπτη Γυμνασίου, με μαθήματα μόνο γενικής παιδείας, με συγκεκριμένες στοχεύσεις σε κάθε μάθημα και για κάθε τάξη. Προς τούτο να σχεδιαστούν νέα αναλυτικά προγράμματα με πιο συγκροτημένη ύλη και ξεκάθαρους στόχους, με έμφαση στην κριτική σκέψη, στην απόκτηση δεξιοτήτων, στην ανακάλυψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και ικανοτήτων κάθε μαθητή. Είναι απαραίτητο να απαντηθούν τα εξής ερωτήματα: Τι πρέπει να μάθουν τα παιδιά σε κάθε τάξη, πόσα μπορεί να μάθουν, με πιο τρόπο να τα μάθουν, επιπλέον οι νέες μορφές τεχνολογίας, τα εργαστήρια φυσικών επιστημών και η βιωματική μάθηση, πως θα συμβάλλουν στα παραπάνω και πως θα ενσωματωθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία,. Πάντως σε κάθε περίπτωση θα δίνεται έμφαση στην επιστημονική γνώση.
Β. Επέκταση του ολοήμερου και για τις πέντε τάξεις του Γυμνασίου, με παράλληλες δράσεις, με προετοιμασία των μαθημάτων για την άλλη μέρα. Οι μαθητές να έχουν την δυνατότητα να γράφουν τις εργασίες τους στο σχολείο, δανειζόμενοι βιβλία από τη βιβλιοθήκη. Για κάθε μάθημα, να υπάρχουν στη βιβλιοθήκη και άλλα παρεμφερή βιβλία γραμμένα πιο αναλυτικά, με περισσότερες πληροφορίες και με παραπομπές σε αυτά στα αντίστοιχα βιβλία του μαθητή και του καθηγητή και φυσικά εγκυκλοπαίδειες. Έτσι λύνεται και το πρόβλημα των ομαδικών εργασιών. Συνεπώς, κάθε σχολείο πρέπει να έχει την βιβλιοθήκη του. Σε κάθε μάθημα να προτείνεται ένας ελάχιστος αριθμός εργασιών, ατομικών και ομαδικών (συνεργατική μέθοδος που συμβάλλει…..). Οι μαθητές να παρουσιάζουν τις εργασίες τους στην τάξη, αν δεν είναι δυνατόν όλες τουλάχιστον οι καλύτερες. Να αναλαμβάνουν ομάδες μαθητών να παρουσιάζουν συγκεκριμένα θέματα στην τάξη τους. Τα θέματα αυτά θα μπορούν να επιλέγουν τα παιδιά, θα άπτονται των ενδιαφερόντων τους (επιστημονικού, ιστορικού ή κοινωνικού ενδιαφέροντος) και θα είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με τον εκπαιδευτικό.

Γ. Σε όλες τις τάξεις του γυμνασίου να λειτουργούν, τμήματα πρόσθετης διδακτικής στήριξης ή ενισχυτικής διδασκαλίας, με επιλεγμένο προσωπικό εκπαιδευτικών και σωστή οργάνωση, που θα ξεκινούν δέκα μέρες το πολύ μετά την έναρξη του σχολικού έτους. Στόχος ο μαθητής να μην χρειάζεται σοβαρή δουλειά στο σπίτι, ούτε φροντιστήριο.
Σχόλιο: Να ληφθεί ειδική μέριμνα για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και για παιδιά από ειδικές κοινωνικές ομάδες (τμήματα υποδοχής – ένταξης και διδακτικής στήριξης.
Δ. Ο βαθμός προαγωγής της τάξης είναι ο απλός αριθμητικός μέσος (μέσος όρος) όλων των μαθημάτων, στα οποία εξετάστηκε ο μαθητής.
Ε. Στις Δ΄ και Ε΄ τάξεις του Γυμνασίου να γίνονται προαγωγικές εξετάσεις σε επίπεδο εθνικό, με θέματα από τράπεζα θεμάτων, σε 4 μαθήματα. Θα μπορούν να επιλέγουν από ένα σύνολο 8 μαθημάτων, όποια μαθήματα θέλουν, δηλαδή, ένας μαθητής θα μπορεί να επιλέγει μαθηματικά και αρχαία. Τα γραπτά μπορεί να διορθώνονται από τους εκπαιδευτικούς του κάθε σχολείου με καλυμμένα τα ονόματα, ή πιο αντικειμενικά όπως στις πανελλαδικές. Οι επιδόσεις των μαθητών (προαιρετικά – συμβουλευτικά), θα αποτελούν «μέτρο», ενδεικτικό της κατεύθυνσης που θα αποφασίσουν οι ίδιοι να ακολουθήσουν στην επόμενη τάξη.
Επειδή μπορεί να κατηγορηθούμε ότι προτείνουμε εξετασιοκεντρικό σύστημα, προτείνουμε να υπάρχει η δυνατότητα να επιλέγουν οι μαθητές, αν θέλουν να εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα ενδοσχολικά, με θέματα του καθηγητή ή στα 4 μαθήματα από τράπεζα θεμάτων. Άλλωστε εκτιμούμε ότι οι μαθητές που θα επιλέγουν τα θέματα του καθηγητή, κατά κανόνα θα επιλέγουν τεχνική κατεύθυνση.
Εκτιμούμε ότι μπορούν επίσης να προκύψουν γενικότερα συμπεράσματα, αν γίνει επεξεργασία των αποτελεσμάτων, σε σχολικό ή περιφερειακό επίπεδο. Τα συμπεράσματα αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν για επί μέρους μέτρα, με στόχο και μόνο τη βελτίωση, δεδομένου ότι θα φανούν οι αδυναμίες κάποιων περιοχών.
Στ. Σε κάθε τάξη να υπάρχει ένας αριθμός μαθημάτων επιλογής που θα μπορούσαν να επιλέξουν ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους.
Ζ. Προτείνουμε επίσης, να γίνεται ένα μάθημα μετά από πρόταση του δήμου ή της νομαρχίας ή περιφέρειας που να αφορά στην ιστορία της περιοχής, την παράδοση, ή τις αναπτυξιακές δυνατότητες - ό,τι δηλαδή αφορά την παραγωγή και γενικότερα την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής. Τα βιβλία αυτά θα εγκρίνονται σε ό,τι αφορά την καταλληλότητα, τη χρησιμότητα και τη σκοπιμότητα που θα είναι αιτιολογημένες, από τον κεντρικό οργανισμό. Φυσικά με βάση τα παραπάνω και το βαθμό δυσκολίας, θα αποφασίζεται σε ποια τάξη θα διδαχτεί.

Η. Γενικός Βαθμός Πεντατάξιου Γυμνασίου. Αυτός θα προκύπτει με ποσοστά από κάθε τάξη:Προτείνουμε να προκύπτει από το άθροισμα 1/15 από γενικό μέσο όρο της Α΄ τάξης, τα 2/15 από τη Β΄, 3/15 από τη Γ΄, 4/15 από την Δ΄ και 5/ 15 από την Ε΄ τάξη Γυμνασίου, (Εναλλακτική πρόταση:θα μπορούσε να μετράει ο βαθμός μόνο των δυο τελευταίων τάξεων και ο γενικός βαθμός του πεντατάξιου να προκύπτει από τις επιδόσεις των μαθητών στις δύο τελευταίες τάξεις με ποσοστά 30% και 70% αντίστοιχα).
Απολυτήριο εξατάξιας εκπαίδευσης: Ο βαθμός του απολυτηρίου θα προκύπτει αν στο Γενικό βαθμό του πεντατάξιου Γυμνασίου προστεθεί και ο βαθμός αποφοίτησης από τη Γενική ή την Τεχνική Κατεύθυνση και θα διαιρείται δια δύο.
Θ. Μετά την πέμπτη Γυμνασίου, οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν Τεχνική ή Γενική Κατεύθυνση (Προπαρασκευαστικό έτος). Ο γενικός βαθμός, της πεντατάξιας Μέσης Εκπαίδευσης θα μπορούσε να είναι καθοριστικός για τον διαχωρισμό των μαθητών στις δύο κατευθύνσεις, τεχνική – γενική. Χρειάζεται να μπει ένα όριο π.χ. απαραίτητη προϋπόθεση για να επιλέξει κανείς την γενική κατεύθυνση να είναι ο βαθμός του πεντατάξιου γυμνασίου (τελικός) μεγαλύτερος του 13. Αυτό, ίσως βοηθούσε στην καλύτερη λειτουργία του σχολείου, αφού θα λειτουργούσε ως ένα κίνητρο για τους μαθητές να είναι πιο επιμελείς. Εκτιμώ όμως ότι όσοι μαθητές δεν επιλέγουν να εξεταστούν σε εθνικό επίπεδο κατά κανόνα θα επιλέγουν τεχνική εκπ/ση. Σε κάθε περίπτωση όμως, όταν ο γενικός βαθμός τους είναι χαμηλός είναι απαραίτητο, να γίνει συζήτηση του μαθητή και των γονιών με άτομα ειδικευμένα στον επαγγελματικό προσανατολισμό, ή αν κριθεί απαραίτητο και με ομάδα ειδικών, όπως παιδοψυχιάτρου, ψυχομέτρη και κοινωνικού λειτουργού. Συμβουλευτικά να ζητείται η γνώμη του συλλόγου καθηγητών. Στόχος θα είναι η ενημέρωση των γονιών και του μαθητή ώστε, να επιλέξει και αποφασίσει σωστά για το μέλλον του. Αν ο μαθητής που έχει γενικό βαθμό κάτω του ορίου επιμένει στην απόφασή του να συνεχίσει στη γενική κατεύθυνση, να του δίνεται η δυνατότητα αυτή, μετά από απόφαση κοινής συνεδρίασης, του συλλόγου των καθηγητών, του παιδοψυχολόγου, του κοινωνικού λειτουργού και του υπεύθυνου επαγγελματικού προσανατολισμού. Άλλωστε, μεγάλο πλεονέκτημα, ή αν θέλετε επιχείρημα είναι το ότι μετά από ένα χρόνο σπουδών στην τεχνική εκπαίδευση, αν θέλει μπορεί να συνεχίσει στη γενική κατεύθυνση. Ο μαθητής αυτός θα έχει πάρει απολυτήριο από την τεχνική εκπαίδευση και μπορεί να πάρει και από τη γενική εκπαίδευση. Για διορισμό στον ευρύτερο δημόσιο τομέα μπορεί να χρησιμοποιήσει όποιο από τα δύο απολυτήρια τον εξυπηρετεί.


Γενική κατεύθυνση
Οι μαθητές που θα παρακολουθήσουν τη γενική κατεύθυνση, (προπαρασκευαστικό έτος).

Α. Από ένα σύνολο δώδεκα μαθημάτων οι μαθητές, θα επιλέγουν έξη ή επτά. Θα διδάσκονται μόνα αυτά και θα δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, μόνο σε αυτά. Τα μαθήματα και η ύλη θα είναι προσεκτικά επιλεγμένα έτσι, ώστε να συμβάλουν στην αποσύνδεση του σχολείου από την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Προφανώς, λόγο σε ό,τι αφορά την ύλη και τα μαθήματα θα πρέπει να έχει και η Πανεπιστημιακή κοινότητα έτσι, ώστε να προσαρμόσει το δικό της πρόγραμμα και να μην υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ Λυκείου και Πανεπιστημίου, να υπάρχει δηλαδή η σχετική συνέχεια.
Β. Τα μαθήματα στο έτος αυτό, θα διδάσκουν αποκλειστικά καθηγητές μέσης εκπ/σης, αφού πρώτα έχουν επιμορφωθεί για το σκοπό αυτό.
Γ. Μπορεί να υπάρχουν ένα ή δύο μαθήματα υποχρεωτικά για όλους και τα υπόλοιπα, θα τα επιλέγει ο μαθητής, με κριτήριο τις σχολές που εντάσσονται στα ενδιαφέροντά του, ή όποιο άλλο προσωπικό κριτήριο έχει.
Δ. Οι μαθητές θα μπαίνουν σε σχολές και όχι τμήματα, ανάλογα με τις επιδόσεις και τις προτιμήσεις τους όπως γίνεται και σήμερα. Η επιλογή του τμήματος θα γίνεται μετά το πρώτο ή δεύτερο έτος στο πανεπιστήμιο. Η εισαγωγή στις σχολές θα καθορίζεται από τις προτιμήσεις του μαθητή, τα μαθήματα επιλογής και τις επιδόσεις του στις εισαγωγικές εξετάσεις. Εκτιμάται ότι, η βαθμολογία δε θα είναι τόσο πολύ πιεστική για τους μαθητές, αφού η εισαγωγή θα γίνεται ανά σχολή και όχι σε τμήμα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα στη φάση αυτή, να μειωθεί το άγχος στους μαθητές, αλλά και να διαλέξουν αργότερα το τμήμα της αρεσκείας τους.
Ε. Αν κάποιος μαθητής αποτύχει θα έχει τη δυνατότητα να δώσει εξετάσεις όσες φορές θέλει, εξεταζόμενος σε όλα τα μαθήματα.
Στ. Τελειώνοντας το προπαρασκευαστικό έτος όποιος μαθητής επιθυμεί, θα μπορεί να συνεχίσει στην τεχνική εκπαίδευση με απλή αίτησή του.
Ζ. Θα έχει το δικαίωμα να συνεχίσει σε ΙΕΚ.
Η. Θα έχει το δικαίωμα ακόμα και εάν έχει περάσει στο πανεπιστήμιο και κρίνει ότι δεν θέλει ή δεν μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές, να μπορεί να γραφεί στην τεχνική εκπ/ση, ή σε κάποιο ΙΕΚ.
Θ. Ο βαθμός πρόσβασης για το πανεπιστήμιο να είναι ο βαθμός που θα προκύπτει από τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα. Αυτό βοηθάει στην αποσύνδεση από την προηγούμενη βαθμίδα. Αν όμως στην πορεία παρατηρηθεί χαλάρωση των μαθητών στις προηγούμενες τάξεις, τότε μπορεί να κριθεί σκόπιμο, να προσμετράται με κάποιο συντελεστή και ο βαθμός του πεντατάξιου Γυμνασίου.
Ι. Οι απόφοιτοι του έτους αυτού θα μπορούν αν θέλουν να εκπληρώνουν πρώτα τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και μετά να συνεχίζουν τις σπουδές τους. Θα κάνουν τα χαρτιά τους και θα εγκρίνονται ή όχι από τη υπηρεσία στρατού, ανάλογα και με τις ανάγκες του στρατεύματος. Αυτό μέχρι να ισορροπήσει το σύστημα.
K. Αφού θα είναι περιορισμένος ο αριθμός μαθημάτων, ανάλογα βέβαια και με την ύλη σε κάθε μάθημα, το ωράριο στο σχολείο τις πρωινές ώρες, ίσως να μπορεί να δώσει τη δυνατότητα, για εμβάθυνση στην ύλη με πρόσθετες φροντιστηριακές ώρες. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν, τότε προτείνεται να γίνονται δωρεάν μαθήματα στο σχολείο τις απογευματινές ώρες, ή σε ώρες που θα συμφωνηθεί ότι εξυπηρετούν τα παιδιά.
Ια. Εκτιμάται ότι και οι απαιτήσεις της δωδέκατης αυτής τάξης θα είναι αποτρεπτικός παράγοντας για μαθητές χωρίς ιδιαίτερες επιδόσεις για συνέχιση των σπουδών τους. Ευχόμαστε πάντως η κοινωνία μας να ωριμάσει ακόμα περισσότερο ώστε, η πρόσβαση σε ΑΕΙ-ΑΤΕΙ. μετά την αποφοίτηση από το Λύκειο να γίνει ελεύθερη.
Τεχνική κατεύθυνση
Οι μαθητές που θα επιλέγουν τεχνική κατεύθυνση, θα κατατάσσονται ανάλογα με τις επιθυμίες τους σε τμήματα ειδικότητας. Θα διδάσκονται μαθήματα που θα αφορούν μόνο στην ειδικότητά τους. Εκείνο που χρειάζονται στη βαθμίδα αυτή είναι σωστά, καλογραμμένα βιβλία, απλά, κατανοητά, χωρίς περιττολογίες, με πρακτικές εφαρμογές και καλά εργαστήρια, αλλά και πρακτική εξάσκηση στην επιχείρηση, το μηχανουργείο, το εργοστάσιο, τη βιοτεχνία.
Οι στόχοι της βαθμίδας αυτής θα πρέπει να είναι:
1. Να είναι πολύ καλοί γνώστες του αντικειμένου της ειδικότητάς τους, ώστε να μπορούν να εργαστούν.
2. Να αποκτήσουν εκείνη τη γνώση ώστε, αν το επιθυμούν, να μπορούν να ανοίξουν δική τους δουλειά.
3. Να τους δοθούν κίνητρα ώστε να ξεκινήσουν μια δική τους δουλειά, να παίρνουν οικονομική ενίσχυση και να εντάσσονται σε πρόγραμμα, ως νέοι επιχειρηματίες.
Μετά τον πρώτο χρόνο φοίτησης, θα παίρνουν πιστοποίηση Α΄ και θα έχουν τις εξής δυνατότητες:
Α. Θα μπορούν με το βαθμό απολυτηρίου, να διεκδικούν μια θέση στο δημόσιο, όπως και οι απόφοιτοι της γενικής κατεύθυνσης και όποτε θελήσουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Ο βαθμός απολυτήριου θα προκύπτει, από το μέσο όρο του γενικού βαθμού από το Γυμνάσιο και το βαθμό του πρώτου χρόνου φοίτησης στην τεχνική κατεύθυνση. Να υπάρχει μοριοδότηση για διορισμό στο δημόσιο αποφοίτων τεχνικής Εκπ/σης όταν αφορά θέση της ειδικότητάς τους.
Β. Θα μπορούν να εργαστούν ως ανειδίκευτοι εργάτες και όποτε θελήσουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους.
Γ. Θα μπορούν να αλλάξουν ειδικότητα, σπάνια εκτιμώ περίπτωση, δηλαδή θα έχουν τη δυνατότητα να γραφτούν σε άλλο τμήμα και να παρακολουθήσουν από την αρχή τα μαθήματα.
Δ. Θα μπορούν να δίνουν κατατακτήριες εξετάσεις, για ένα φάσμα σχολών του ΑΤΕΙ. (προϋπόθεση η αξιολόγηση των ΑΤΕΙ -Πρόταση πρυτάνεων και της κ. Παπαρήγα.)
Ε. Θα μπορούν αν επιθυμούν να γραφτούν στη γενική κατεύθυνση και να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις, για συνέχιση σπουδών στο Πανεπιστήμιο.΄
Στ. Θα μπορούν να συνεχίσουν σε ΙΕΚ
Ζ. Θα μπορούν να συνεχίζουν για ένα χρόνο ακόμα, ώστε να πάρουν την πιστοποίηση Β΄.
Μετά την πιστοποίηση Β΄
Α. Θα μπορούν να εξασκήσουν το επάγγελμά τους, με καθορισμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Πριν ξεκινήσουν το επάγγελμα, αμέσως μετά την πιστοποίηση Β΄, θα εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, δηλαδή αμέσως μετά το πρώτο ή δεύτερο χρόνο, στα 18 ή 19 τους χρόνια. Υπάρχει ανάγκη να μπουν γρήγορα στην αγορά εργασίας, με πραγματικά όμως προσόντα και δυνατότητες και ταυτόχρονα με ουσιαστική βοήθεια από την πολιτεία.
Β. Θα μπορούν να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις για συγκεκριμένα τμήματα ΑΤΕΙ ανάλογα με την ειδικότητά τους. Σχόλιο: Αν γίνει αξιολόγηση των ΑΤΕΙ, εκτιμώ ότι θα μπορούσε να δοθεί η δυνατότητα, εγγραφής σε ΑΤΕΙ, χωρίς εξετάσεις. Μετά την αποφοίτηση από το ΑΤΕΙ θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα.
Γ. Θα μπορούν να συνεχίσουν σε ΙΕΚ, όπως και οι σπουδαστές με πιστοποίηση Α΄.
Κίνητρα: Οι απόφοιτοι της πιστοποίησης Β΄ θα ενισχύονται οικονομικά, όταν θέλουν να ξεκινήσουν αυτόνομη, επαγγελματική πορεία, αν δηλαδή θελήσουν να ξεκινήσουν δική τους επιχείρηση. Το βήμα αυτό θα αποτελέσει κίνητρο και διέξοδο για τα παιδιά αυτά.

Επαγγελματικές σχολές:
Το ανησυχητικό σήμερα δεν είναι το δημόσιο χρέος, αλλά το έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών. Δεν είμαστε οικονομολόγος, αλλά γνωρίζουμε ότι ο καθένας μπορεί να δανείζεται, το επικίνδυνο είναι να χρειάζεται συνεχώς δάνεια για να εξοφλήσει τα δάνεια. Πάει σε χρεοκοπία με μαθηματική ακρίβεια. Τα λέμε αυτά γιατί, πέραν της παγκοσμιοποίησης που συνέβαλλε σημαντικά στη μείωση του παραγωγικού ιστού της χώρας μας - μια χώρα μάλιστα που δεν άγγιξε σχεδόν καθόλου η βιομηχανική επανάσταση- όμως, πολλά χρόνια τώρα δεν έχουν παρθεί σημαντικά μέτρα για την ενδυνάμωση του παραγωγής. Με απλά λόγια, οι παραδοσιακοί αγρότες, κτηνοτρόφοι επιχειρηματίες κλπ, αφέθηκαν στην τύχη τους….Αυτό χωράει κουβέντα. Θέλουμε όμως να τονίσουμε ότι δεν φροντίσαμε να δημιουργήσουμε μια νέα γενιά αγροτών, κτηνοτρόφων, επιχειρηματιών. Επαγγελματίες σωστούς για τον τουρισμό, τη Ναυτιλία και άλλα επαγγέλματα μέσα από τα σχολεία μας και τις σχολές μας.
Πώς θα τονώσουμε τον παραγωγικό μας ιστό;
Πώς μακροπρόθεσμα μέσα από τα σχολεία, τις σχολές μας και τα Πανεπιστήμια θα συμβάλλουμε στην ανάπτυξη;
Πώς σιγά - σιγά θα τονωθεί η τεχνική εκπ/ση και οδηγηθούμε στην ελεύθερη πρόσβαση στα ΑΕΙ;
Πως θα σταματήσει η απαξίωση του σχολείου μας;
Πως ο επαγγελματικός προσανατολισμός μπορεί να γίνει ουσιαστικός; Είναι απαραίτητο να υπάρξουν κίνητρα για τα παιδιά που θα επιλέγουν ΕΠΑΣ, η ΕΠΑΛ. Άραγε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του; Επιβάλλεται οι απόφοιτοι να έχουν ξεκάθαρα Επαγγελματικά δικαιώματα;
Οι επαγγελματικές σχολές, (ΕΠΑΣ), κατ΄ εξαίρεση μπορεί να δέχονται μαθητές αμέσως μετά την Γ΄ τάξη του Γυμνασίου. Πιο συγκεκριμένα:
Α. Όσοι μαθητές δεν θέλουν να συνεχίσουν στο Γυμνάσιο μετά την Τρίτη τάξη, θα εγγράφονται υποχρεωτικά σε κάποια επαγγελματική σχολή.
Β. Μαθητές που έχουν χάσει χρονιά ή είναι βαθμολογικά στο όριο δηλαδή τη βάση, να καλούνται μαζί με τους γονείς τους από ομάδα ειδικών (ειδικός σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, παιδοψυχολόγος, ψυχομέτρης και κοινωνική λειτουργός), οι οποίοι αφού έχουν ενημερωθεί από το σύλλογο καθηγητών και έχουν ζητήσει τη γνώμη του για διάφορα θέματα, (μπορεί να έχουν φτιάξει συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο στο οποίο θα καλούνται να απαντήσουν οι καθηγητές) θα συζητούν με το παιδί και τους γονείς. Στόχος θα είναι να ενημερωθεί και να βοηθηθεί το παιδί και οι γονείς του, ώστε να γίνει σωστή επιλογή επαγγέλματος.
Γ. Όποιο παιδί θέλει από οποιαδήποτε τάξη μετά από την Γ΄ Γυμνασίου, ακόμα και αν έχει τελειώσει τεχνική ή γενική κατεύθυνση, σε όποια φάση δηλαδή της ζωής του, θα μπορεί να γραφτεί σε επαγγελματική σχολή της αρεσκείας του. Το πρόγραμμα σπουδών του θα είναι πιο σύντομο σε χρονική διάρκεια.
Δ. Θα πρέπει να γίνουν ΕΠΑΣ σε συγκεκριμένες περιοχές με ειδικότητες που χρειάζεται η περιοχή, ώστε να ενισχυθεί ο παραγωγικός της ιστός που θα συμβάλλει στην ανάπτυξή της. Να γίνουν σε επιλεγμένες περιοχές, π.χ. στην Αμαλιάδα, στο θεσσαλικό κάμπο κ.α. γεωργικές και κτηνοτροφικές σχολές. Οι σχολές αυτές να έχουν προσανατολισμό στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων. Οι μαθητές των σχολών αυτών θα είναι Τρίτη και Πέμπτη στην επιχείρηση, ενώ Δευτέρα, Τετάρτη Παρασκευή θα κάνουν μάθημα στη σχολή. Τελειώνοντας τη σχολή ο σπουδαστής να έχει στα χέρια του ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να ασκήσει το επάγγελμά του. Θα πρέπει να έχει σχέδια ανάπτυξης μιας επιχείρησης, π.χ. σχέδιο στάβλου με όλους τους βοηθητικούς χώρους, με την αντίστοιχη νομοθεσία, με κοστολόγιο και απόδοση, ανάλογα με τις τρέχουσες τιμές. κλπ.
Ε. Τα παιδιά που θα τελειώνουν ΕΠΑΣ, να έχουν τη δυνατότητα να εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, αμέσως μετά το τέλος των σπουδών τους. Υπάρχει ανάγκη να μπουν γρήγορα στην αγορά εργασίας, με πραγματικά όμως προσόντα και δυνατότητες και ταυτόχρονα με ουσιαστική βοήθεια από την πολιτεία.
Στ. Οι τελειόφοιτοι των ΕΠΑΣ, αφού τελειώσουν και τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, θα χρηματοδοτούνται ως νέοι αγρότες ή κτηνοτρόφοι ή όποιο άλλο επάγγελμα θέλουν να ασκήσουν και θα εντάσσονται σε προγράμματα.
Ζ. Κάθε τελειόφοιτος των ΕΠΑΣ, θα μπορεί, σε οποιαδήποτε φάση της ζωής του, να συνεχίσει τις σπουδές του και να γραφτεί στην Δ΄ Γυμνασίου, με απλά λόγια δεν θα υπάρχει κανένας αποκλεισμός.
H. Αν η σχολή είναι μακριά από το μέρος που ζει ο σπουδαστής να επιδοτείται, ώστε να μπορεί η οικογένειά του να αντεπεξέλθει, αλλά να λειτουργήσει και ως κίνητρο.
Εκτιμούμε όμως ότι για να πετύχει ένα τέτοιο εγχείρημα, θα πρέπει να δοθούν κίνητρα:
Α. Να συνδυαστεί, με επιδοτήσεις για νέους αγρότες – κτηνοτρόφους και όποιον θέλει να ανοίξει επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, που να σχετίζεται με τις σπουδές του, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σπουδών και αφού έχει ολοκληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Β. Το πρόγραμμα σπουδών, δηλαδή η θεωρία και η πράξη να μην έχουν τεράστιες αποκλίσεις και να έχουν κατεύθυνση στη βιολογική καλλιέργεια. Οι σχολές να είναι καλά οργανωμένες, με στοχευμένες δράσεις ώστε να μαθαίνουν ότι αφορά στην οργάνωση της δουλειάς τους και την παραγωγή, ακόμα και γνώσεις για το πώς λειτουργεί η αγορά, σε ποιες χώρες παράγονται αντίστοιχα προϊόντα , πως μπορεί να είναι ανταγωνίσιμοι κλπ.
Σχόλιο: Οι Γεωπόνοι και οι κτηνίατροι, να είναι κοντά στον παραγωγό και την παραγωγή. Να έχουν συγκεκριμένο πρόγραμμα επισκέψεων, σε κάθε περιοχή και παραγωγό.
Γ. Είναι απαραίτητο, να φτιάξουμε νέα γενιά παραγωγών, αγροτών, κτηνοτρόφων, κ.λ.π.
Οι ΕΠΑΣ και τα ΕΠΑΛ είναι απαραίτητο να συμβάλλουν στην τόνωση του παραγωγικού ιστού της χώρας, να δημιουργηθεί νέα γενιά αγροτών, κτηνοτρόφων εμπόρων, βιοτεχνών, τουριστικών υπαλλήλων, πρακτόρων, τεχνιτών και γενικότερα επαγγελματιών, μέσα από τα σπλάχνα της εκπαίδευσης.
Τι θα πετύχουμε, με τις αλλαγές αυτές.
1. Είναι μια φρέσκια πρόταση που θα αποσυνδέσει το σχολείο από τις εισαγωγικές εξετάσεις. Είναι ένα ευέλικτο σχήμα, χωρίς περιορισμούς και αποκλεισμούς. Εκείνο που χρειάζεται είναι η σωστή οργάνωση για να πετύχει.
2. Επίσης με την εντεκάχρονη υποχρεωτική παιδεία θα ασχολούνται άνθρωποι της εκπαίδευσης (όχι κομμώτριες), που θα έχουν τα προσόντα να δώσουν στους νέους μας όλα όσα θέλουμε και όλα όσα πρέπει και μπορούν να μάθουν, με τον σωστό τρόπο. Προφανώς στο στάδιο αυτό θα δοθεί έμφαση σε μαθήματα γενικής παιδείας.
3. Κάνοντας το πεντατάξιο Γυμνάσιο πετυχαίνουμε:
Α. Να ενοποιήσουμε το πρόγραμμα σπουδών
Β. Να κάνουμε ευέλικτο το εκπαιδευτικό μας σύστημα
Γ. Να μην υπάρχουν αποκλεισμοί σε ότι αφορά τις επιλογές των μαθητών,
Δ. Να δώσουμε έμφαση στη γενική παιδεία και μόρφωση
Ε. Να επενδύσουμε σε παραγωγικές ειδικότητες και συνεπώς να δημιουργήσουμε νέα γενιά παραγωγών και επιχειρηματιών.
4. Θα μειωθεί η ανάγκη για φροντιστήρια, αφού τα μαθήματα θα είναι μόνο γενικής παιδείας και η ύλη τους δεν θα έχει μεγάλη σχέση με αυτή της τελευταίας τάξης, αλλά θα Καθοριστικό ρόλο θα παίξουν, το ολοήμερο σχολείο και η πρόσθετη διδακτική στήριξη με την ενισχυτική διδασκαλία, που θα καλύψουν σε μεγάλο βαθμό, τις όποιες ανάγκες υπάρχουν. Αρκεί μόνο να δουλέψουν καλά.
5. Θα δοθεί λύση στο αδιέξοδο των διορισμών των εκπαιδευτικών, αφού θα αυξηθούν οι ανάγκες από τη λειτουργία του ολοήμερου σχολείου με διάφορες ειδικότητες και την ενισχυτική διδασκαλία ή την πρόσθετη διδακτική στήριξη.
6. Θα δοθεί νέα πνοή στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.


Γενικά σχόλια
1. Επειδή πρόκειται για ριζική αναδιάρθρωση του Λυκείου, προφανώς θέλει σοβαρότερη προσέγγιση και μελέτη. Πρέπει να σταθμιστούν όλες οι ιδιαιτερότητες και να γίνει ολοκληρωμένη μελέτη, που θα αφορά κτιριακή υποδομή, εποπτικά μέσα και βιβλία, αλλά και σε ότι αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό.
2. Για οποιαδήποτε σοβαρή μεταρρύθμιση στην παιδεία απαιτούνται χρήματα. Υπάρχουν; Μπορεί να διατεθούν;
3. Στην πρότασή μας δίνεται μεγάλη έμφαση στη γενική παιδεία που εκτιμώ ότι είναι απαραίτητη για όλους τους αυριανούς πολίτες της κοινωνίας μας. Έτσι αποκτούν την δυνατότητα καλύτερης προσαρμοστικότητας στις γρήγορες αλλαγές που συμβαίνουν στην κοινωνία μας.
4.Επιβάλλεται να διερευνηθεί και η περίπτωση να γίνεται συγκέντρωση σε διαφορετικά σχολεία ανά περιοχή των μαθητών, της τελευταίας τάξης, γενικής κατεύθυνσης, χωρίς να αποκλείεται η λειτουργία στην ίδια σχολική μονάδα.


Συμπληρωματικές προτάσεις για την αναβάθμιση
1. Να τηρούνται οι κανονισμοί λειτουργίας της σχολικής μονάδας.
2. Ο διευθυντής μιας σχολικής μονάδας, παίζει καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία της. Δεν αρκεί η παλαιότητα για να γίνει κάποιος διευθυντής πρέπει να έχει τα ανάλογα προσόντα, διοικητικά, διαχείρησης έμψυχου υλικού, ανηλίκων και ενηλίκων κλπ) γιαυτό λοιπόν προτείνουμε να δημιουργηθεί σχολή στελεχών εκπαίδευσης. Μπορεί να γίνει και σε συνεργασία με το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Ήδη υπάρχει η ενότητα «Διοίκηση Σχολικών μονάδων».
3. Αξιολόγηση – Επιμόρφωση: Αλληλένδετες σχέσεις: Είναι κοινή διαπίστωση ότι ο τρόπος που γίνεται μέχρι σήμερα η επιμόρφωση, είναι αποτυχημένος με αποτέλεσμα οι Εκπαιδευτικοί να αντιδρούν.
Προσοχή στην αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών, δεν πρέπει να καταρρακωθεί η προσωπικότητα, , η αξιοπρέπεια και το κύρος του Εκπαιδευτικού, για να έχει ο εκπαιδευτικός αξιοπρεπή συμπεριφορά στην τάξη και να «επιβληθεί» στα παιδιά, δεν μπορεί να είναι ένα φοβισμένο και ευθυνόφοβο ανθρωπάκι, δεν μπορεί να είναι απλός διεκπεραιωτής, ένας υπάλληλος της σειράς. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει κύρος. Μην ξεχνάμε ότι περνά ή μπορεί να περάσει πολλά μηνύματα στα παιδιά, ότι πολλές φορές λειτουργεί ως πρότυπο για τους μαθητές. Όμως επειδή κάποιοι Εκπαιδευτικοί, δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, είτε γιατί δεν μπορούν είτε γιατί δεν έμαθαν να την κάνουν καλά, επειδή είναι απαραίτητο να επιτυγχάνονται οι στόχοι την σχολικής μονάδας, εκτιμώ ότι είναι απαραίτητη η αξιολόγηση και του εκπαιδευτικού έργου και της σχολικής μονάδας, με έμφαση στην ποιοτική αξιολόγηση. Υπάρχει ολόκληρη επιστήμη, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Κρίνεται όμως απαραίτητο να τονιστεί ότι ο στόχος θα είναι οι εκπ/κοί να γίνουν καλύτεροι μέσα από τη διαδικασία της αξιολόγησης, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να φοβούνται την αξιολόγηση. Συνεπώς η αξιολόγηση δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να έχει καμιά σύνδεση με μείωση του μισθού, ή επίπληξη ή τιμωρία, αλλά: Αν προκύψει το συμπέρασμα ότι ο συγκεκριμένος Εκπαιδευτικός δεν ανταποκρίνεται σωστά στις απαιτήσεις της δουλειάς του θα συνίσταται επιμόρφωση.
Στο τέλος του (πρώτου σταδίου) της επιμόρφωσης, θα επαναξιολογείται και εφόσον και πάλι κρίνεται μη ολοκληρωμένος θα παρακολουθεί το δεύτερο στάδιο της επιμόρφωσης, στο στάδιο αυτό θα ζητηθεί η άποψη και ψυχολόγων. Εάν ολοκληρώσει επιτυχώς τα στάδια αυτά, θα συνεχίζει τη δουλειά του χωρίς καμία επίπτωση. Εάν παρόλα αυτά κριθεί ακατάλληλος για την εκπαίδευση θα προτείνεται να εργαστεί σε γραφείο Εκπαίδευσης, ή θα γίνεται μετάταξη σε αντικείμενο που μπορεί να αποδώσει.
Μπορεί επίσης να γίνεται επιμόρφωση στο τελευταίο έτος σπουδών του Πανεπιστημίου, όπου οι φοιτητές θα διδάσκονται, τα μαθήματα που θα κληθούν να διδάσκουν , με τα εργαστήρια όπου υπάρχουν και διδακτική με παρακολούθηση διδασκαλίας, αλλά και πραγματοποίηση
Η αξιολόγηση να συνδεθεί με τη μισθολογική αναβάθμιση των Εκπ/κών. Καλύτεροι μισθοί σε όλους και παράλληλα αποδοχή της αξιολόγησης, μιας αξιολόγησης που θα είναι στόχος, οι εκπ/κοί να κάνουν τη δουλειά τους καλύτερα, οι σχολικές μονάδες να λειτουργούν πιο σωστά και τα παιδιά μας να μορφώνονται και να εκπαιδεύονται καλύτερα. Το όφελος θα είναι τεράστιο για όλους μας.….
4. Μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα στους είκοσι. Τα τμήματα κατεύθυνσης δεν θα ξεπερνούν τους 16 μαθητές. Η πρώτη Δημοτικού ανά τμήμα να μην έχει περισσότερους από 16 μαθητές. Ο ανώτατος αριθμός μαθητών ανά τμήμα να μην ξεπερνά τους 20. Ο δε αριθμός μαθητών στα εργαστήρια πάσης φύσεως να μην ξεπερνά τους 10.
5. Εργαστήρια Φυσικών επιστημών: Πιστεύουμε επίσης ότι, για να λειτουργήσουν τα εργαστήρια, πρέπει να προβλεφθεί θέση καθηγητή σε κάθε σχολική μονάδα με αποκλειστική απασχόληση με τα Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών. Να ετοιμάζει το Εργαστήριο και να το πραγματοποιεί με παρουσία και ενεργό συμμετοχή του καθηγητή που διδάσκει το εν λόγω μάθημα; Εκτιμούμε πως μόνο τότε θα λειτουργήσουν σωστά τα Εργαστήρια.
6. Διαλέξεις στα σχολεία: Είναι απαραίτητο να γίνονται εκδηλώσεις μέσα στο σχολείο με στόχευση μαθητές και γονείς. Πιο συγκεκριμένα, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και σε κάθε τάξη να γίνονται προγραμματισμένες διαλέξεις που να στοχεύουν, στην ευαισθησία μαθητών και γονιών σε θέματα περιβάλλοντος, κυκλοφοριακής αγωγής, βίας στα γήπεδα στο σχολείο ή στο σπίτι, ναρκωτικά κάπνισμα, θέματα ευρύτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος.…..κλπ. Στις εκδηλώσεις αυτές θα υπάρχει κεντρική εισήγηση 15 λεπτών από ειδικό, ή εκπαιδευτικό αντίστοιχης ειδικότητας, τοποθέτηση μαθητών και γονιών και θα ακολουθεί συζήτηση. Επιβάλλεται να συνίσταται προετοιμασία από ομάδα μαθητών και παρουσίαση με προτάσεις , γεγονότα…κλπ ανάλογα με το θέμα. Αντίστοιχη τοποθέτηση να γίνεται και από τη μεριά των γονιών…Εκτιμώ ότι η βία αυξάνεται μέσα στις σχολικές μονάδες ανησυχητικά…. Να γίνονται περισσότερες εκδηλώσεις και δραστηριότητες, σε όλες τις βαθμίδες Εκπ/σης, στις οποίες να συμμετέχουν οι μαθητές, ώστε μέσα από αυτές να κοινωνικοποιούνται, να αποκτούν δεξιότητες και να μαθαίνουν.
7. Εκτιμώ ότι σε κάθε Σχολική μονάδα πρέπει να γίνονται αγώνες διαλόγου – αντιλόγου σε συγκεκριμένα θέματα. Οι αγώνες να συνεχίζουν σε περιφερειακό ή και Εθνικό επίπεδο. Στόχος να μάθουν οι μαθητές στο διάλογο, στην αντιπαράθεση των απόψεών τους, στο να καταθέτουν τις απόψεις τους δημόσια. Να μάθουν να μιλούν και να εκφράζονται δημόσια.
8. Να δημιουργηθούν κέντρα στήριξης μαθητών και γονιών, με ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, οικογενειακούς συμβούλους …κλπ. Κάθε κέντρο να έχει υπό την εποπτεία του 10 έως 15 σχολικές μονάδες. Η ομάδα στήριξης θα έχει τακτικές συναντήσεις με το σύλλογο γονιών και Εκπ/κών και με τα 15μελή των μαθητών. Πέραν αυτού θα επιλαμβάνεται και κάθε παραβατικής περίπτωσης μαθητών σε συνεργασία με τους γονείς του παιδιού. Εκτιμώ ότι δεν αρκεί η τιμωρία του συλλόγου των Εκπαιδευτικών. Αναβάθμιση των σχολικών συμβουλίων…..
9. Σοβαρό πρόβλημα είναι η γλωσσική ανεπάρκεια των παιδιών. Είναι γνωστό ότι η γλώσσα είναι εργαλείο, με το οποίο επικοινωνούν οι μαθητές με το βιβλίο τους συμμαθητές τους κλπ…Χωρίς καλή γνώση της γλώσσας τους δεν μπορεί να έχουν καλές επιδόσεις. Προσεγμένο λοιπόν αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, με έμφαση στη γλώσσα κυρίως στις μικρές τάξεις… υπάρχουν ειδικοί που μπορούν να δώσουν λύσεις…
10. Να γίνει σοβαρή προσπάθεια σύμπτυξης μονοθέσιων διθέσιων κλπ Δημοτικών σχολείων σε μεγαλύτερα συγκροτήματα. Βοηθάει στην καλύτερη κοινωνικοποίηση των παιδιών και συμβάλλει στην διαδικασία της μάθησης.
11. Τα μονόωρα μαθήματα εκτιμούμε ότι δεν εκπληρώνουν ούτε στο ελάχιστο το σκοπό τους , προτείνουμε να καταργηθούν…
12. Εκτιμούμε ότι οι μονοήμεροι περίπατοι γίνονται μόνο για να χάσουν οι μαθητές μάθημα. Δεν προσφέρουν τίποτε στην Εκπαιδευτική διαδικασία. Προτείνω να καταργηθούν και να αντικατασταθούν από στοχευμένες Εκπαιδευτικές Εκδρομές, σε μουσεία, σε εργαστήρια, σε μονάδες παραγωγής, σε παιδότοπους με συγκεκριμένες δραστηριότητες, σε περιοχές αυξημένου κάλους και ευρύτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Οι δράσεις αυτές πέρα από στοχευμένες, επιβάλλεται να είναι καλά οργανωμένες και προετοιμασμένες. Προτείνεται η ανάθεση σε μικρές ομάδες μαθητών οι οποίες θα αναλαμβάνουν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και στους υπόλοιπους. Σχόλιο: Δεν νοείται επίσκεψη πχ σε μουσείο χωρίς σωστή ξενάγηση. Επιβάλλεται μετά ή πριν την επίσκεψη οι Εκπαιδευτικοί και η ομάδα μαθητών που έχει αναλάβει εργασία να ενημερώσουν και να προκαλέσουν συζήτηση για αυτά που είδαν ή θα δουν.
13. Οι πενταήμερες Εκδρομές να αποκτήσουν και Εκπαιδευτικό χαρακτήρα…
14. Η ώρα γυμναστικής στο σχολείο είναι απλά μια ώρα χωρίς μάθημα για τους μαθητές, επιβάλλεται αναβάθμιση.
15. Να μειωθεί ο αριθμός των απουσιών ανά μαθητή. Εκτός ειδικών περιπτώσεων…. Στην σημερινή Γ΄ Λυκείου οι μαθητές εξαφανίζονται από τα σχολεία σχεδόν από τα μέσα Μάρτη.
16. Σήμερα στα σχολεία μας επικρατεί η κακώς εννοούμενη επιείκεια. Εκτιμώ ότι οι μαθητές το εκμεταλλεύονται, με αποτέλεσμα να χαλαρώνουν σε ότι αφορά τις σχολικές επιδόσεις τους, λειτουργούν καθαρά ατομικιστικά με την εύκολη και φθηνή δικαιολογία, σε οποιαδήποτε παρατήρηση του Εκπαιδευτικού. Γνωρίζουν κατά κανόνα ότι επικρατεί ατιμωρησία και δεν υπάρχουν ή δεν εφαρμόζονται σοβαροί κανόνες στη λειτουργία των σχολικών μονάδων και την Εκπαιδευτική διαδικασία, Πήγαμε δηλαδή στο άλλο άκρο, από αυτό του αυστηρού σχολείου και αυθαίρετου Εκπαιδευτικού. Χάθηκε το μέτρο. Νομίζω λύση στο θέμα αυτό μπορεί να δοθεί από ικανό διευθυντή με τα κατάλληλα προσόντα. Απλά αναφέρω ότι είναι συχνό το φαινόμενο Εκπαιδευτικοί μόλις βγαίνουν από μια τάξη, να είναι έτοιμοι να βάλλουν τα κλάματα ή να καταρρεύσουν. Το πρόβλημά τους δεν είναι πόσα έδωσαν τι πέτυχαν, είναι να επιβιώσουν. Το πρόβλημα αυτό είναι πιο έντονο στα ΕΠΑΛ, μετά στα Γενικά Λύκεια και λιγότερο στα Γυμνάσια.
17. Οι σχολικοί φύλακες να αποκτήσουν νέο και πιο συγκεκριμένο καθηκοντολόγιο. Σήμερα απλά λουφάρουν. Είναι απαραίτητο να συμβάλλουν στην πάταξη της σχολικής βίας, πάντα σε συνεργασία με τον διευθυντή της σχολικής μονάδας και των εξαρτησιογόνων ουσιών. Σχόλιο: Η σχολική βία είναι φαινόμενο που παίρνει συνεχώς μεγαλύτερες διαστάσεις και είναι συνέπεια της υποβάθμισης της Εκπαιδευτικής διαδικασίας, της παιδείας μας γενικότερα, αλλά και της κρίσης των θεσμών. Είναι σημείο των καιρών μας….Επιβάλλονται μέτρα….
18. Σήμερα απουσιάζουν χώροι άθλησης και παιχνιδιού σε πολλές γειτονιές. Εκτιμώ ότι πολλές σχολικές μονάδες θα μπορούσαν να αμβλύνουν το πρόβλημα αυτό. Είναι όμως απαραίτητο να είναι ανοικτές και τις απογευματινές ώρες αλλά και τα Σαββατοκύριακα. Για να είναι όμως οι γονείς ήσυχοι και να αφήνουν τα παιδιά τους να πηγαίνουν είναι απαραίτητο, τις ώρες αυτές να υπάρχουν σχολικοί φύλακες, αλλά και γυμναστές που θα επιβλέπουν τις αθλητικές δραστηριότητες. Στο χρόνο αυτό θα μπορούσε να γίνονται παράλληλες δράσεις, με έμφαση στον πολιτισμό, την κουλτούρα, τους χορούς και άλλου είδους εκδηλώσεις. Τέτοιες δράσεις θα συμβάλλουν και στην αναβάθμιση της σχολικής μονάδας. Ο χώρος του σχολείου, να γίνει χώρος χαράς, παιχνιδιού και πραγματικής παιδείας.
19. Σχολικές μονάδες, ανοιχτές στην κοινωνία. Οι νέες μονάδες που θα κατασκευάζονται, να έχουν όλους τους απαραίτητους χώρους. Να προβλέπονται ακόμα και οι απογευματινές δραστηριότητες. Είναι ντροπή να κατασκευάζονται σχολικές μονάδες, δίχως χώρους αυλισμού και άθλησης.
20. Να δημιουργηθούν τρία ή τέσσερα κανάλια εκπαιδευτικής τηλεόρασης και τηλεοράσεις που να ρυθμίζονται ώστε να πιάνουν μόνο αυτά τα κανάλια. (1 προσχολικής ηλικίας, 1 για παιδιά μέχρι την Τρίτη τάξη Δημοτικού, 1 μέχρι την έκτη και 1 για μαθητές των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου). Ο ρόλος της τηλεόρασης είναι σε όλους γνωστός. Το πάθος των παιδιών, από πολύ μικρές μάλιστα ηλικίες για την εικόνα είναι επίσης γνωστό. Το λάθος σχεδόν του συνόλου των γονιών, σχετικά με την τηλεόραση και το παιδί, είναι γνωστό. Αν και η άποψή μου είναι όχι τηλεόραση στο παιδικό δωμάτιο, δυστυχώς πολλοί γονείς επιτρέπουν να υπάρχει. Πιστεύω ότι αν σαν πολιτεία φτιάξει ωραία παιδικά προγράμματα, για όλες τις ηλικίες, εκπαιδευτικά προγράμματα, σωστά ψυχαγωγικά προγράμματα, θα έχουμε ένα δεύτερο καλό σχολείο στο σπίτι. Τώρα έχουμε ένα κακό σχολείο στο σπίτι, ένα σχολείο που αναπαραγάγει τη βία κλπ…(Μαθήματα Ιστορίας, Γεωγραφίας, κλπ…). Προσοχή, μην αμελήσουμε το θέμα αυτό και μην υποτιμήσουμε τον παιδαγωγικό ρόλο της τηλεόρασης. Πολλές φορές έχω δει μαμάδες στην κουζίνα και το παιδί στρογγυλοκαθισμένο μπροστά στην TV.
21. Ο προγραμματισμός του υπουργείου Παιδείας για την επόμενη σχολική χρονιά να ξεκινά, αμέσως σχεδόν με την έναρξη της προηγούμενης. Να είναι τέτοιος, ώστε, με την έναρξη του σχολικού έτους να μην παρατηρείται έλλειψη διδακτικού προσωπικού και τα βιβλία να είναι στις τσάντες των παιδιών μας από τις πρώτες μέρες. Και όχι όπως συνέβη φέτος, που λόγω φόρτου εργασίας των τυπογραφείων εξαιτίας των εκλογών, να μην έχουν αποσταλεί τα βιβλία μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου.
22. Να καταργηθεί ο θεσμός του ωρομίσθιου καθηγητή. Κι αυτό γιατί πέρα από τα εργασιακά προβλήματα που εμφανίζει ο θεσμός αυτός, οι Εκπαιδευτικοί αυτοί γίνονται θύματα του συστήματος, παρακαλώντας για κάποιες ώρες, ώστε να πάρουν μόρια. Έτσι καταρρακώνεται η προσωπικότητά τους, γυρνώντας από γραφείο σε γραφείο, υποθηκεύεται η ελευθερία τους, άρα γίνονται στόχος εκμετάλλευσης από τους κρατούντες. Επίσης, χωρίς να θέλουμε να προσβάλουμε τους Εκπαιδευτικούς, αυτούς με τα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν – δεν είναι σωστό να εμπιστευόμαστε τη μόρφωση των παιδιών μας σε περιστασιακούς, μη επιμορφωμένους δασκάλους.
23. Να γίνει ανάπτυξη των ειδικών σχολείων για μαθητές με ειδικές ανάγκες, όχι κατώτερα των υπολοίπων, αλλά στελεχωμένα με ειδικά εκπαιδευμένο διδακτικό προσωπικό.
24. Ενεργοποίηση των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων. Με την εγγραφή του μαθητή στο σχολείο, να είναι υποχρεωτική η εγγραφή και των δύο γονιών στο σύλλογο γονέων. Να δίνεται έντυπο στους γονείς, με όλες τις δράσεις που γίνονται ή μπορεί να γίνονται από συλλόγους γονέων, το καταστατικό του συλλόγου κλπ. Είναι απαραίτητο, οι σύλλογοι γονέων και οι γονείς να είναι κοντά στο σχολείο και τα παιδιά, δίπλα στην εκπαιδευτική κοινότητα και να συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Να προστατεύουν το σχολείο από παραβατικές περιπτώσεις μαθητών, από τη βία και να συμβάλλουν σε δραστηριότητες….Στόχος, να λειτουργήσει όσο γίνεται καλύτερα η σχολική μονάδα, προς όφελος των παιδιών και της κοινωνίας. Σήμερα οι γονείς είναι σχεδόν αμέτοχοι, μάλιστα δε συχνές παρεμβάσεις τους αφορούν κυρίως τη βαθμολογία των παιδιών τους.
25. Προτείνουμε σε κάθε σχολική μονάδα να υπάρχει:
Υπεύθυνος εργαστηρίου φυσικών επιστημών, με μόνη αρμοδιότητα το εργαστήριο. Θα το προετοιμάζει και θα το εκτελεί μαζί με τον διδάσκοντα καθηγητή.
Γραμματειακή υποστήριξη
Επιστασία
Υποδιευθυντής
Προστασία από εξωσχολικές παρεμβάσεις – σχολικοί φύλακες. Είναι ανησυχητική η αύξηση βίας στα σχολεία και στον περιβάλλοντα χώρο.
Επιπλέον, ο αριθμός των μαθητών να μην υπερβαίνει τους 16 μαθητές ανά τμήμα, στις Τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, τους 20 ανά τμήμα στα γυμνάσια ο αριθμός.
26. Να γίνεται καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων με την έναρξη λειτουργίας μιας νέας σχολής και όχι αυτό που συμβαίνει σήμερα να έχουν φοιτήσει τα παιδιά μας σε ένα νέο τμήμα, να έχουν πάρει πτυχίο και να μην γνωρίζουν πού μπορούν να εργαστούν ή ποια είναι τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.
27. Για κάθε φοιτητή που σπουδάζει σε άλλη πόλη, επιδότηση ενοικίου και φαγητού για τα τέσσερα ή πέντε χρόνια των σπουδών του (500 ευρώ το μήνα).
28. Να γίνει επιτέλους μακρόπνοος, στρατηγικός σχεδιασμός για την παιδεία, με συναίνεση, όλων των πλευρών και όχι συνεχές «ράβε –ξήλωνε».
29. Να αξιολογηθούν όλα τα υπάρχοντα σχολικά εγχειρίδια, σε αυτό μπορεί να ζητηθεί και οι γνώμη των εκπαιδευτικών. Για τη συγγραφή των νέων σχολικών βιβλία να προκηρυχθεί διαγωνισμός.
30. Να μειωθεί σταδιακά, αλλά δραστικά ο αριθμός εισακτέων στις λεγόμενες ¨Καθηγητικές¨ σχολές, αντιθέτως να ενισχυθεί η έρευνα στα τμήματα αυτά.
31. Οι φοιτητές που δεν προτίθενται να συνεχίσουν σε έρευνα, αλλά θέλουν να διοριστούν σε σχολείο ίσως θα πρέπει να επιμορφώνονται για το σκοπό αυτό ένα επιπλέον χρόνο ή τον τελευταίο χρόνο των σπουδών τους.
 
Παπαλεξίου Γιώργος

Πρόταση για δημιουργία διακομματικής διεπιστημονικής Επιτροπής

που θα παρακολουθεί το έργο και θα προτείνει παρεμβάσεις

Πως θα μπορούσε να εφαρμοστεί και να περπατήσει μια τέτοια αλλαγή ή οποιαδήποτε άλλη, στο εκπαιδευτικό μας σύστημα;

Ποια εκτιμάται ότι πρέπει να είναι η θέση και η στάση των κομμάτων και των φορέων που εμπλέκονται;

Γιατί μέχρι τώρα, καμία προσπάθεια μεταρρύθμισης στην παιδεία δεν ευδοκίμησε;

Κάποιες από τις παρακάτω απόψεις κατατέθηκαν από εισηγητές, σε διημερίδα παιδείας στην Πάτρα (και σε ημερίδα παιδείας στην Άμφισσα) όπου είχαν κληθεί πρώην υπουργοί παιδείας και τους ζητήσαμε να καταθέσουν το απόσταγμα της εμπειρίας τους. Τις απόψεις αυτές ενστερνίζομαι και εγώ. Τις παραθέτω:

Α. Η μεταρρύθμιση στη παιδεία απαιτεί ορίζοντα τουλάχιστον δεκαετίας, οι κυβερνήσεις έχουν ορίζοντα το πολύ τέσσερα χρόνια.

Β. Η μεταρρύθμιση στη παιδεία, απαιτεί πολιτική βούληση, ανεξάρτητα από συνέπειες που αφορούν κομματικά οφέλη και χρήματα, χρήματα όμως στην εποχή αυτή δεν υπάρχουν.

Γ. Η μεταρρύθμιση στη παιδεία, απαιτεί διακομματική συναίνεση, είναι προϋπόθεση η όποια κυβέρνηση, θελήσει να κάνει σοβαρή μεταρρύθμιση, προϋπόθεση είναι να έχει ή να αποκτήσει αξιοπιστία, ώστε αφού καταθέσει τις προτάσεις της, σοβαρές προτάσεις, να καταφύγει σε ειλικρινή διάλογο, διακομματικό με όλους τους φορείς , με στόχο να επιτευχθεί συμφωνία σε βασικούς άξονες. Κατόπιν να οριστεί διακομματική, διεπιστημονική επιτροπή η οποία θα έχει την ευθύνη παρακολούθησης της μεταρρύθμισης και να παρεμβαίνει με διορθωτικές κινήσεις, με ορίζοντα τουλάχιστον δεκαετίας.

Δ. Είναι απαραίτητο τα κόμματα της αντιπολίτευσης και οι φορείς, να μην κάνουν αντιπολίτευση στα μέτρα, αλλά στην εφαρμογή τους. Να κρίνουν δηλαδή την κυβέρνηση από το αποτέλεσμα και όχι για την ίδια τη μεταρρύθμιση. 

Αν θέλουμε ως χώρα να έχουμε μέλλον, δεν έχουμε πια καμία άλλη επιλογή παρά να καταφύγουμε στην παιδεία και φυσικά την Εκπαίδευση.

Οι αρχαίοι μας πρόγονοι έλεγαν:

"Παιδεία ευτυχούσι μεν κόσμος ατυχούσι δε καταφύγειον",

Το παραπάνω, φαίνεται ότι ο Ομπάμα το γνωρίζει πολύ καλά και το έχει θέσει, από ότι λέει, σε προτεραιότητα. 

Με εκτίμηση

Παπαλεξίου Γιώργος

Καλώς ήλθατε...

στον δικτυακό τόπο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων του Νομού Αχαϊας. Ελπίζουμε να βρείτε ενδιαφέροντα τα παρακάτω άρθρα.